W związku z wejściem w życie, z dniem 25 maja 2018, unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie RODO) w załączeniu przesyłamy informację o zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podanych w procesie rejestracji konta w naszym serwisie internetowym.  Ochrona danych osobowych naszych klientów jest dla nas priorytetem.

Co to jest RODO?
Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych jest uzupełnieniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i wprowadza szerszy zakres kontroli bezpieczeństwa danych osobowych. Rozporządzenie nakłada nowe obowiązki na administratora danych, w tym obowiązek szczegółowego informowania klientów o zakresie i celu przetwarzania ich danych osobowych.

W jakim celu i na jakiej podstawie Boxmet Trade spółka z o.o. przetwarza dane osobowe swoich klientów?
Przetwarzanie danych osobowych klientów jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy handlowej, przedstawienia oferty, ewentualnego rozstrzygania roszczeń w stosunku do Boxmet Trade spółka z o.o. lub w stosunku do Klienta.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Boxmet Trade sp. z o.o jest marketing własnych produktów lub usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi zawarcie umowy i jej realizacje.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres posiadania konta w Serwisie Internetowym oraz przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Jak uzyskać dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Boxmet Trade?
Po zalogowaniu do systemu uzyskuje Pani/Pan pełny dostęp do posiadanych przez nas danych osobowych oraz złożonych zgód i oświadczeń. W każdym momencie może Pan/Pani edytować te dane.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta pod adresem mailowym: rodo.trade@boxmet.com.pl lub adresem do korespondencji: Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce.